Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przesz?o?ci
Ustalenia stanu maj?tkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osb i mienia
Wykrywanie pods?uchw
Ustalenia s?dowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osb i mienia

Oszustwa

  • wsp?praca z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie weryfikacji autentyczno?ci zg?asznych szkd wynikaj?cych z zawartych polis ubezpieczeniowych
  • wsp?praca z bankami i innymi instytucjami finansowymi w celu potwierdzania wiarygodno?ci informacji przedstawianych przez przysz?ych kredytobiorcw, b?d? osoby zaci?gaj?ce inne zobowi?zania finansowe
  • zdobywanie dowodw w sprawach zwi?zanych z bezprawnym wykorzystywaniem znakw i nazw towarowych
  • uzyskiwanie informacji maj?cych zwi?zek z ujawnieniem tajemnicy s?u?bowej, w tym tajemnicy firmy
  • dokumentowanie sytuacji dotycz?cych fikcyjnego uzyskiwania zwolnie? lekarskich