Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przesz?o?ci
Ustalenia stanu maj?tkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osb i mienia
Wykrywanie pods?uchw
Ustalenia s?dowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osb i mienia

Wywiad gospodarczy

  • potwierdzanie danych adresowych, kontaktowych, rejestrowych i innychprzedstawianych przez firm? (m.in. REGON , NIP, KRS, konta bankowe)

  • zbieranie i analiza informacji dotycz?cych zakresu i rodzaju dzia?alno?ci firmy, a tak?e osb ni? zarz?dzaj?cych
  • uzyskiwanie informacji o wiarygodno?ci finansowej potencjalnych kontrahentw firmy
  • ustalanie potencjalnych konkurentw biznesowych firmy, w tym wykrywanie nieuczciwej konkurencji
  • ustalenia dotycz?ce reputacji firmy
  • sprawdzanie czy przeciwko firmie by?o lub jest prowadzone post?powanie s?dowe oraz dokumentowanie przypadkw z?amania prawa przez firm? b?d? osoby j? reprezentuj?ce