Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przesz?o?ci
Ustalenia stanu maj?tkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osb i mienia
Wykrywanie pods?uchw
Ustalenia s?dowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osb i mienia

Windykacja

  • uzyskiwanie informacji o d?u?nikach w celu umo?liwienia sprawnego przeprowadzenia post?powania windykacyjnego
  • doradztwo w zakresie sposobu i mo?liwo?ci odzyskania wierzytelno?ci
  • oferujemy pe?n? obs?ug? prawn? zwi?zan? z procesem windykacyjnym