Prywatny Detektyw Olsztyn - Biuro Detektywistyczne w Olsztynie

Biuro Detektywistyczne HORUS jest polskim licencjonowanym biurem detektywistycznym dzia?aj?cym na podstawie za?wiadczenia o wpisie do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w zakresie us?ug detektywistycznych nr RD-25/2010 wydanego przez Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji oraz licencji detektywa nr 0001409 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Naszym celem jest dostarczanie najbardziej rzetelnych i sprawdzonych informacji, umo?liwiaj?cych podj?cie kluczowych przez klienta decyzji. Otrzymuj?c jakiekolwiek zlecenie, jeste?my przekonani o mo?liwo?ci dostarczenia precyzyjnych, dopasowanych rozwi?za?, które spe?ni? oczekiwania wymagaj?cych klientów.

Ka?demu klientowi gwarantujemy rzetelne i profesjonalne doradztwo w zakresie us?ug detektywistycznych oraz podej?cie do problemu z pe?n? rozwag? i poufno?ci?. Zawsze przestrzegamy etycznych aspektów podczas wykonywania powierzonego zadania. Kontakt z biurem osoby fizycznej lub jednostki gospodarczej obj?ty jest klauzul? tajemnicy s?u?bowej.

Biuro Detektywistyczne HORUS posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej z racji wykonywanej dzia?alno?ci detektywistycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prywatny detektyw detektywi olsztyn w olsztynie biuro rozwody rozwód pods?uch detektywistyczne agencja detektywistyczna elblag elbl?g elblagu szczytnie szczytno gdansk gdansku ostroda ostrodzie warszawa warszawie gdynia morag moragu ketrzyn ketrzynie mragowo mragowie olsztynek olsztynky dzialdowo dzialdowie  paslek pasleku lidzbark bartoszyce bartoszycach elk elku prywatni dobry prywatni ostróda mr?gowo dzia?dowo pas??ku e?ku k?trzynie ostródzie mr?gowie bialystok